Общи условия

ТЕРМИНИ:

ДОСТАВЧИК– Медия Клийн ЕООД, собственик на ПЛАТФОРМАТА;

ПОЛЗВАТЕЛ / КЛИЕНТ – всяко пълнолетно лице, което направи поръчка за услуга от             ПЛАТФОРМАТА;

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА – това са настоящите Общи условия, които ПОЛЗВАТЕЛЯТ приема и се съгласява да спазва, влизащи в сила при извършване на поръчката;

УСЛУГА/И – почистване на облекла и домашен текстил чрезхимическо чистене и/или пране, гладене, взимане и връщане от адрес;

ПОРЪЧКА / ЗАЯВКА – процесът на избиране на УСЛУГА/И от ПЛАТФРОМАТА;

ПЛАТФОРМА/УЕБ САЙТ  – интернет страницата на Медия Клийн ЕООД – www.mediaclean.bg;

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Медия Клийн ЕООД, гр. София, кв.Враждебна, ул.”9-та” № 21, БУЛСТАТ: BG204694296, представлявано от Емил Ганев, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛ/КЛИЕНТ, на електронната страница www.mediaclean.bg, наричана по-долу ПЛАТФОРМА/УЕБ САЙТ.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: Медия Клийн ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, кв.Враждебна, ул.”9-та” № 21
 3. Данни за кореспонденция: office@ mediaclean.bg, тел: +359 (0)885 269 869
 4. Вписване в публични регистри: ЕИК 204694296

IІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 3. www.mediaclean.bg е официалният уеб сайт на верига ателиета за химическо чистене Media Clean.

Чл. 4. Доставчикът предоставя услугите и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договор за услуги, предлагани от ДОСТАВЧИКА, описани в уеб сайта на адрес www.mediaclean.bg или друго средство за комуникация от разстояние (телефон, имейл).

(2) По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ договор за услуга, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да извърши услугите, поръчани от КЛИЕНТА.

(3) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за извършените услуги съгласно условията, посочени в ПЛАТФОРМАТА и настоящите общи условия. Възнаграждението се формира въз основа на ценовата листа, обявена от ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ извършва услугите в сроковете и при условията, определени от него на страницата на ПЛАТФОРМАТА и съгласно настоящите Общи условия.

(5) Цената за доставка при поръчка за почистване на артикули с взимане и връщане от адрес се определя отделно и изрично от цената на услугите.

Чл. 6. ПЛАТФОРМАТА и услугите, предлагани чрез нея, функционират при правилата описани в Общите условия.

Чл. 7. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира постоянното функциониране на ПЛАТФОРМАТА, както и това, че не съдържа грешки.

Чл. 8. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал (включително, но не само: снимки, текстове и други), публикуван на ПЛАТФОРМАТА, без съгласието на ПОЛЗВАТЕЛЯ, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили вреди, вследствие на спирането.

Чл. 9. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на ПЛАТФОРМАТА. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им.

ІV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 10. УСЛУГИТЕ, предлагани от ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА са –  почистване на облекла и домашен текстил чрезхимическо чистене и/или пране, и/или гладене, взимане и връщане от и до адрес.

Чл. 11. Заявка/ поръчка

(1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ прави заявка за взимане на артикули за почистване от адрес на официално обявения на уеб сайта телефон за поръчки.

(2) Страните приемат, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ извършвайки своята заявка, се съгласява настоящите Общи условия и Политиката за поверителност.

Чл. 12. Потвърждение

ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава направената поръчка от ПОЛЗВАТЕЛЯ по телефон.

Чл. 13. Отсрочване/анулиране

(1) В случай на невъзможност от страна на ДОСТАВЧИКА да изпълни направената заявка, същият уведомява своевременно, чрез телефонно обаждане ПОЛЗВАТЕЛЯ и анулира направената поръчка.

 (2) При забавяне на ДОСТАВЧИКА поради независещи от него причини, той уведомява своевременно ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез телефонно обаждане за настъпилата ситуация и уговорят удобно за двете страни време за посещение на адреса.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ има право да анулира поръчка и в следните случаи:

 • един или повече артикули са повредени;
 • няма информация за състава и инструкции за почистване на артикула;
 • артикулът не е включен в списъка с услуги, които Доставчикът предлага.

При тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез телефонно обаждане или на място, а ако поръчката е вече в процес на обработка, ПОЛЗВАТЕЛЯТ не дължи допълнителни такси.

(4) ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да отсрочи или анулира вече направена поръчка, чрез обаждане на официално посочения телефон за връзка с ДОСТАВЧИКА, не по-късно от 4 часа преди уговореното посещение до адреса.

(5) След взимането на артикулите от поръчката от представител на ДОСТАВЧИКАПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че вече е започнало извършване на услугите по договора и всички права за отсрочване или анулиране на поръчката са съгласно Закона за защита на потребителите или друг равностоен закон.

Чл. 14. Доставка

(1) След потвърждаване на поръчката ДОСТАВЧИКЪТ посещава адреса, посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ в уговореното с него време, съответстващо на официалното работно време, посочено на ПЛАТФОРМАТА.

(2) При взимане на артикулите от представител на ДОСТАВЧИКА се изготвя списък с приетата поръчка.

(3) В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ информира ДОСТАВЧИКА, че приемът на артикулите ще се извърши от негов представител, доставката се извършва съгласно указанията на ПОЛЗВАТЕЛЯ като отговорността се носи изцяло от КЛИЕНТА и отпада възможността за рекламация.

(4) В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ информира по имейл ДОСТАВЧИКА, че желае артикулите му да бъдат оставени в определен обект или адрес, близък до неговия, доставката се извършва съгласно указанията, като отговорността е изцяло на ПОЛЗВАТЕЛЯ и възможността за рекламация отпада.

(5) Срокът за извършване на поръчката и връщането е до 24 часа в работни дни. При официални празнични и почивни дни ДОСТАВЧИКЪТ работи с удължени срокове, за което ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще бъде информиран при потвърждаване на поръчката.

(6) ДОСТАВЧИКЪТ извършва услуги за взимане и връщане от и до адрес в района на гр. София в следните часови интервали:

 • от понеделник до петък от 8:00 до 19:00 ч.
 • събота от 9:00 до 17:00 ч.
 • неделя – почивен ден

(7) При поръчки над 30,00 лв. доставката е безплатна, а при поръчки под 30,00 лева се начисляват 5,00 лева за доставката.

(8) В случай на невъзможност да се извърши доставката в уговореното време по причини от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, то той дължи на ДОСТАВЧИКА допълнителна такса в размер на 5,00 лв. за всяко следващо посещение на адреса.

(9) В случаите, в които ПОЛЗВАТЕЛЯТ не осигури възможност за приемане на доставката и не потърси артикулите си в срок до 30 (тридесет) дни след уговорената дата на връщане, то ДОСТАВЧИКЪТ има право да се разпорежда с артикулите и да бъдат дарени на организация по избор.

Чл. 15. Цени и плащане

(1) Цените на услугите, които ДОСТАВЧИКЪТ предоставя, са описани в УЕБ САЙТА – www.mediaclean.bg.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ има право да изменя цените на услугите по всяко време, като за всяка поръчка са валидни тези в момента на извършване на заявката.

(3) Всички цени на УСЛУГИТЕ, посочени в ПЛАТФОРМАТА са в български лева и включват ДДС.

(4) Плащането на УСЛУГИТЕ се извършва в момента на връщане на поръчката.

(5) Начинът на плащане е в брой, в български лева.

(6) При неплащане на услугите от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯДОСТАВЧИКЪТ има право да задържи артикулите от поръчката до пълното заплащане на задължението.

Чл. 16. Отговорност

(1) ДОСТАВЧИКЪТ извършва всички необходими процедури по почистване като следва указанията на етикета на всеки артикул. При липса на етикет, указващ начина на третиране на материята, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност.

(2) В случай, че артикул е подложен на висок риск от повреда (оцветяване, увреждане на щампи, бродерии, украсителни предмети, копчета, ципове и др.) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност.

(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да провери всеки артикул за наличие на опасни предмети (ключове, брошки, монети, химикали, ръкавели и т.н.). ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за загубени и увредени предмети, намиращи се в артикулите предадени от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да раздели дрехите по цветове при почистването, като не носи отговорност, в случай, че някой артикул причини оцветяване на тъканите.

(5) В случай на загуба или повреда на артикул поради небрежност на ДОСТАВЧИКА, то той дължи на ПОЛЗВАТЕЛЯ справедливо обезщетение, което се определя на базата на възрастта и степента на износване на дрехата. ДОСТАВЧИКЪТ има право да поиска документ за закупуване на дрехата за определяне на компенсацията, като допълнително се вземе предвид и степента на износване на дрехата. При липсата на такъв документ двете страни се договорят за справедливо разрешаване на ситуацията.

(6) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за повреди в следните случаи:

 • липса на етикет с указания за състава и начина на почистване на дрехата;
 • при наличие на предмети в дрехите;
 • при щети налични още при взимането за почистване;
 • следвайки указанията на етикета са повредени копчета и ципове, бродерии и всякакви декоративни елементи;
 • при полагане на усилия за почистване на стари и вече третирани от ПОЛЗВАТЕЛЯ петна.

Чл. 17. Рекламация

В случай на неудовлетвореност или забележки за изпълнението на услугите по договора от страна на ДОСТАВЧИКАПОЛЗВАТЕЛЯТ може в момента на връщането на артикулите от поръчката да направи рекламация. ДОСТАВЧИКЪТ в най-кратки срокове ще се свърже с ПОЛЗВАТЕЛЯ със справедливо предложение за разрешаване на ситуацията.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

Чл. 18. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договор за услуга при поръчка на официално обявения телефон от ДОСТАВЧИКА катоважат настоящите Общи условия и ПОЛЗВАТЕЛЯ се съгласява с тях.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ представлява поръчката и настоящите Общи условия, достъпни на адрес www.mediaclean.bg.

(4) Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОЛЗВАТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при поръчката.

(5) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на заявка от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Чл. 19. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договора за услуга с ДОСТАВЧИКА по следната процедура:

(1) Извършване на поръчка чрез телефонно обаждане, като предоставят необходимите данни и се съгласят с Общите условия и Политиката за поверителност на ПЛАТФОРМАТА;

(2) Потвърждаване на поръчката.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 20. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от КЛИЕНТА в момента на поръчката или запитване чрез контактната форма.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ приема и обявява на сайта си Политика за поверителност, достъпна на адрес www.mediaclean.bg.

VІІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите Oбщи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, без предварително уведомление на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на УЕБ САЙТА.

(2) Допълненията и промените в Общите условия влизат в сила от посочената дата, като за вече потвърдени поръчки се прилагат Общите условия, действащи към момента на потвърждението.

Чл. 22. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези общи условия на адрес www.mediaclean.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите Oбщи условия и договора между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА се прекратяват в следните случаи:

 • след връщане на артикулите от ДОСТАВЧИКА;
 • по взаимно съгласие на страните;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • в случай на отказ на една от страните от поръчката в указаните срокове;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно Закона за защита на потребителите;
 • в случай на предоставени неверни или непълни данни от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

ІX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването му, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 27. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички ПОЛЗВАТЕЛИ на 01.12.2019 г.

Надзорни органи:

(а) Комисия за защита на личните данни

адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, тел.: 02/91-53-555, електронна поща: kzld@cpdp.bg, уеб страница: www.cpdp.bg

(б) Комисия за защита на потребителите

адрес: гр. София, п.к. 1000, пл.“Славейков“ №4А, ет.З, 4 и 6,гореща линия: 0700 111 22, уеб сайт: www.kzp.bg

(в) Комисия за защита на конкуренцията

адрес: гр.София, п.к. 1000, бул.“Витоша“ № 18, тел.: 02/ 935 61 13, електронна поща: cpcadmin@cpc.bg, уеб сайт: www.cpc.bg