Политика за поверителност

ТЕРМИНИ:

ДОСТАВЧИК – Медия Клийн ЕООД, собственик на ПЛАТФОРМАТА;

ПОЛЗВАТЕЛ / КЛИЕНТ – всяко пълнолетно лице, което използва ПЛАТФОРМАТА;

ПЛАТФОРМА – интернет страницата на Медия Клийн ЕООД: www.mediaclean.bg.

Чл. 1 Предмет на настоящата Политика за поверителност е регулиране на отношенията между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ, възникнали при обработка на лични данни при употреба на ПЛАТФОРМАТА.

Чл. 2 Информация относно ДОСТАВЧИКА:

 1. Наименование на Доставчика: Медия Клийн ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, гр.София п.к. 1839, кв.Враждебна, ул.”9-та” № 21
 3. Данни за кореспонденция: office@mediaclean.bg, тел:  +359 885 269 869
 4. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
 5. Надзорни органи – Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg.

Чл. 3 Събирането, съхраняването и използването на личните ви данни е съобразено с изискванията на приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България.

Чл. 4 Събираме, съхраняваме и използваме следната информация:

 • Информация за вашия компютър и вашите посещения на ПЛАТФОРМАТА, включително, но не само вашия IP адрес, географско местоположение, тип на браузъра и версията, операционна система, дължина на посещение, посетените страници;
 • Информация свързана с вашите заявки и поръчки;
 • Личните данни предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ при попълване на формата ни за контакт;

Чл. 5 Предоставените лични данни ще се използват за следните цели:

 • Администриране на ПЛАТФОРМАТА и бизнеса;
 • Индивидуализиране на ПЛАТФОРМАТА за вас;
 • За контакт с ПОЛЗВАТЕЛЯ при изпращане на запитване или поръчка;
 • За издаване на фактури на ваше име;
 • За изпращане на потвърждения за заявки и отговори на запитвания;
 • За провеждане на социологически проучвания във връзка с подобряване качеството на предлаганите от нас услуги.

Чл. 6Нашата ПЛАТФОРМА използва бисквитки с цел подобряване качеството на предлаганите услуги.

Чл. 7. Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Чл. 8С използване на ПЛАТФОРМАТА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява личните му данни да се обработват от ДОСТАВЧИКА за целите на посочени в Общите условия.

Чл.9. Домейните и търговските марки: „mediaclean.bg” – притежание на екипа на Медия Клийн ЕООД e обект на закрила на българското и международно право в областта на интелектуалната собственост.

Чл. 10. При злоупотреба с марка или домейн, както и при разпространение на невярна и уронваща престижа им информация, екипът си запазва правото да потърси юридическа отговорност, ако това бъде счетено за необходимо.

Чл. 11. Хипервръзките на „mediaclean.bg” към други интернет страници, са за удобство на потребителя или в контекста на конкретна информация. „mediaclean.bg” не носи отговорност за съдържанието поместено във външни хипервръзки. Такава употреба не изисква официалното потвърждение или одобрение на който и да е уебсайт, продукт или услуга в частния сектор. „mediaclean.bg” не упражнява каквато и да е редакторска намеса върху информацията, която може да се намери на тези места. Връзките към „mediaclean.bg” се приветстват.

Чл. 12. За копирането и разпространяването на информация от „mediaclean.bg” е необходимо изричното писмено разрешение от екипа. RRS емисиите и хипервръзките са напълно свободни за комерсиална и лична употреба.

Чл. 13.  Екипът на „mediaclean.bg” не носи отговорност за това дали потребителите на уебсайта са навършили пълнолетие, и дали са получили разрешение за ползването му.

Чл. 14. Данните се използват изключително за подобряване на ползваемостта на потребителя, персонализиране на информацията и подобряване на продуктите и услугите от разработващия екип на „mediaclean.bg” се ангажира да пази конфиденциалността на посочените данни и си запазва правото да използва информацията за собствени статистически и маркетингови цели. Информацията може да бъде използвана също и за позволени от закона разследвания.

Чл. 15. Екипът на Медия Клийн ЕООД има право да поставя на уебсайта реклами. При някои от рекламните банери може да се активира cookie от рекламодателя. Тези cookie по никакъв начин не се контролират от екипа на „mediaclean.bg”, и отговорност за последствията от тях носи единствено рекламодателя.

Чл. 16. За целите на управлението на сайта се събира статистическа информация. Екипът на „mediaclean.bg” използва софтуер за създаването на кратка статистика, за да се прецени коя информация е повече или по-малко интересна или за да се идентифицират работата на системата или проблемните зони.

Чл. 17. Информацията, събирана за посещенията на „mediaclean.bg” включва датата, времето и името на интернет домейна, чрез който е посетен уебсайта. Ако сте избрали да предоставите на „mediaclean.bg” лична информация чрез електронна поща, ние я използваме само за да отговорим на вашето електронно съобщение или в контекста на тези общи условия.

Чл. 18. Заради сигурността на сайта и, за да сме сигурни, че услугата е достъпна за всички потребители, екипът на „mediaclean.bg” използва софтуер, за да следи трафика в мрежата и да разпознава незаконни опити за въвеждане или промяна на информация или за причиняване на щети.

Чл.19. Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.

На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай. Обикновено данните включват:

 • Имейл;
 • Телефон;
 • Адрес;
 • Имена;

Чл.20. Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели.

Чл.21. Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или след предвидените в Закона за счетоводството (ЗСч.) и в Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) срокове.

Чл.22. За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Чл.23. Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Чл. 24. Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Чл. 25. Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Потребителят на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

Чл. 26. Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Чл. 27. Потребителят може да поиска да упражни правата си като изпрати запитване по електронен път на office@ mediaclean.bg.

Чл.28. Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Чл. 29. Бисквитките са файлове с информация, които се съхранява на твърдия диск на компютъра Ви, в които се записва как се движите в даден уеб сайт. Бисквитките могат да се използват за анализ на трафика, както и за рекламни и маркетингови цели.

Чл. 30. Ние използваме бисквитките, за да разберем как използвате нашия сайт. Този анализ ни помага да развиваме и подобряваме сайта, както и продуктите и/или услугите и да ви предлагаме това, от което се нуждаете.

Чл. 31. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред съда.

Чл. 32. Екипът на „mediaclean.bg” си запазва правото да променя настоящата Политика на поверителност като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им на уебсайта.